fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost TAKE s.r.o., IČO: 10846271, sídlem Willsonova 887, Hlinsko 539 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 47660 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

 

Účel VOP

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a

jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je

zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu

provozovaného na internetových stránkách https://takehamavak.com/

2) Ustanovení těchto VOP se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané mezi

prodávajícím jako podnikatelem a kupujícími jako spotřebiteli. Pro případ

kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícími, kteří nejsou

spotřebiteli:

3) Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je

odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je

uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu

podnikateli s tímto jeho návrhem.

 

Informace o prodávajícím

1) Základní údaje o prodávajícím:

Firma

TAKE s.r.o.

IČO + DIČ

10846271 + CZ10846271

Adresa:

Wilsonova 887, Hlinsko 53901

Rejstříkový soud:

C 47660 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení:

2901986929/2010

Adresa pro elektronickou poštu:

info@takehamavak.com

2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách https://takehamavak.com/ v záložce Kontakty.

3) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

 

Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

a) spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu

s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná;

b) smluvními stranami jsou prodávající a kupující;

c) prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;

d) internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované na internetových stránkách https://takehamavak.com/, které umožňuje

uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;

e) zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;

f) kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

 

Kupní smlouva

1) Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.

2) Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v internetovém obchodu https://takehamavak.com/ prodávajícího vybere zboží a jím vybrané zboží vloží do košíku a v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná.

Krok 1: Vyberte zboží, které si chcete zakoupit

Krok 2: Vybrané zboží pomocí tlačítka „Vložit do košíku“ vložte do

nákupního košíku, kliknutím na tlačítko (x) zboží z nákupního košíku

odstraníte. V nákupním košíku najdete všechno Vámi vybrané zboží.

Maximální počet objednávaného zboží je deset kusů.

Krok 3: Po ukončení výběru zboží pomocí tlačítka „K pokladně“ přejdete

k dalšímu kroku

Krok 4: Zadejte bonusový kód nebo kód dárkového poukazu, pokud je máte

k dispozici, a/nebo pokračujte pomocí tlačítka „Výběr dopravy a platby“

k dalšímu kroku

Krok 5: Doplňte dodací údaje

Krok 6: Zaškrtněte souhlas s těmito VOP

Krok 7: Na závěr překontrolujte, zda jsou údaje v objednávce správné.

Krok 8: Dokončete objednávku pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, kterým

zboží závazně objednáte.

Objednáním zboží potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito VOP, že

je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku

komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím.

Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem,

kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu.

 3) Objednávka kupujícího podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém

formuláři.

 4) Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím,

a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.

 5) Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci

objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem.

Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6) Kupující je oprávněn jednostranně zrušit svou objednávku do dvacetičtyř (24) hodin od okamžiku, kdy tuto svou objednávku vůči prodávajícímu učinil. Zrušení objednávky provede kupující tak, že oznámení o zrušení objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě odešle na elektronickou adresu

prodávajícího uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP.

7) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na

připojení k síti INTERNET), si hradí kupující sám. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na prostředky komunikace na dálku.

8) Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu akceptace obsahu objednávky

kupujícího prodávajícím.

9) Kupní smlouva bude po svém uzavření uložena u prodávajícího a je přístupná kupujícímu k jeho žádosti zaslané prodávajícímu na elektronickou

adresu uvedenou v čl. II. odst. 1) těchto VOP, a to nejdéle po dobu pěti (5) let ode dne účinnosti kupní smlouvy.

10) Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má

možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.

11) V případě technické závady na internetovém obchodu provozovaného na internetových stránkách https://takehamavak.com/ je prodávající

oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

 

Zboží

1) Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího.

2) Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů výrobců s

tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s popisem a vlastnostmi zboží uvedených v internetovém obchodě.

3) Kupující je oprávněn před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. IV. odst. 2) VOP formou e-mailové zprávy dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.

4) Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.

5) Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů

prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní cena

1) Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího, a to včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu

včetně DPH a další platby podle odst. 3).

2) Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající

oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.

4) Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list.

5) Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně

uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.

6) Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí sleva vždy pouze na zboží značky TAKE a je počítána z doporučené ceny. Různé slevy nelze sčítat, kupující může při nákupu uplatnit vždy pouze jednu ze slev. Slevy uvedené na vydaných slevových poukazech ze strany prodávajícího, se řídí popisem uvedeným na poukázkách. Za slevu se považují i dárkové poukazy nebo jakákoliv cenová zvýhodnění poskytnuté jiným subjektem než prodávajícím. Pokud je uváděna sleva na zboží v akci či výprodeji v procentech, odečítá se daná sleva z ceny po slevě.

 

Způsob úhrady kupní ceny

1) Kupní cenu zboží lze uhradit takto:

a) v hotovosti / kartou při osobním převzetí;;

b) prostřednictvím platební brány;

c) poukázkami bližší podmínky a postupy pro provádění jednotlivých způsobů úhrad jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího.

 

2) V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou

stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti poskytující platební bránu. V případě, že nebude platba internetovým bankovnictvím nebo kartou provedena do jedné (1) hodiny od objednání, může být způsob úhrady kupní ceny změněn na dobírku. Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3) V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím poukázek:

a)     Při dodání zboží prostřednictvím přepravce

si kupující může zvolit pouze doručení na adresu. Pro případnou kontrolu platnosti ze strany prodávajícího si kupující musí poukázky ponechat až do

doručení zboží.

b)     Při osobním odběru je možné zaplatit poukázkami pouze přímo na výdejním místě prodávajícího.Hodnotu poukázky je vždy nutné vyčerpat v plné výši.

 

5) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku nebo fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

 

Dodání zboží

1) Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem:

a) odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV.

odst. 2) těchto VOP; nebo

b) osobním převzetím zboží kupujícím, je poskytováno ve výjimečných případech a závisí na dohodě kupujícího a prodávajícího.

2) Kupující je oprávněn vybrat místo dodání, doprava je zajišťována zdarma a výhradě pouze na území České republiky 

3) Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese prodávající, nebudeli stanoveno jinak.

4) Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.

5) Kupující je povinen v případě odeslání zboží prostřednictvím přepravce převzít zboží v místě, které ve své závazné objednávce podle čl.

IV. odst. 2) těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit

a předat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením

zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.

6) Kupující je povinen v případě osobního odběru zboží převzít. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu, důkladně zboží

prohlédnout a zkontrolovat zda je zboží kompletní. Neučiní-li tak, mohou mu být přiznána práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při této

prohlídce, pouze pokud kupující prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na

kupujícího.

7) Při splnění podmínky uvedené v čl. VIII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody

na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

8) Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, nejdéle do sedmi (7) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.

9) termíny dodání zobrazované na eshopu jsou orientačním termínem dodání. Přesnější termín dodání je součástí emailu potvrzující objednávku.

10) Kupující je povinen řídit se při užívání, resp. aplikaci zboží návodem, který je přiložen ke zboží, nebo etiketou.

 

Záruka

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se u

zboží projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží kupujícím

v záruční době (dále jen „ záruka“).

2) Záruční doba činí 24 měsíců, nestanoví-li obecně závazný předpis jinak,

a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

3) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po

kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží

vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho

užívání vydržet.

 

Práva kupujícího z odpovědnosti za

vady

1) Při výběru zboží je nutné, aby zvolené zboží přesně odpovídalo potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití,

provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění

užitné hodnoty a účelu užití zboží.

2) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, např. nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu, apod.

3) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo

nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

4) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to bez zbytečného odkladu poté, co

se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5) Vadou zboží, na kterou se vztahují práva z odpovědnosti za vady, se zejména rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného

nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

6) Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména:

a) na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly

jeho užívání, neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, mechanickým poškozením nebo opotřebením zboží, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, živelnými pohromami, nedovolenými zásahy do zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svým charakterem prostředí, které je výrobcem určeno, nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci;

b) na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží;

c) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena

ujednána;

d) u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

7) Práva z odpovědnosti za vady kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud

kupující nebo třetí osoba vadu sami způsobili.

8) Kupující má tato práva z odpovědnosti za vadu zboží:

a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez

zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží

nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné

vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo může od kupní

smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem

dalšího použití.

9) Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se pro účely těchto VOP považuje stav, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Stejnou vadou je taková vada, která se shodně projevuje ve vlastnostech zboží.

10) Za větší počet vad zboží se považuje stav, kdy zboží má v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.

11) Práva z odpovědnosti za vady podle odst. 9) a 10) lze uplatnit jen tehdy, jestliže tyto vady brání v užívání zboží jako věci bez vad.

12) Prodávající umožňuje kupujícímu uplatnit reklamaci vyplněním a vzorového formuláře pro reklamaci zboží. Formulář pro reklamaci zboží tvoří přílohu těchto VOP a nachází se v internetovém obchodě prodávajícího v záložce Reklamace - Jak postupovat.

13) Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího: a) osobně na základě předchozí dohody s prodávajícím b) zasláním zboží na adresu TAKE s.r.o., Wilsonova 887, Hlinsko 539 01 a přiloženým reklamačním formulářem.

14) Uplatnění práva z odpovědnosti za vady podle odst. 13) probíhá tak, že kupující prodávajícímu při osobní návštěvě osobně, případně při zaslání zboží vloží do zásilky zejména: a) vyplněný formulář pro reklamaci zboží (v případě osobního uplatnění reklamace lze formulář pro reklamaci zboží vyplnit přímo v prodejně), ve kterém bude zejména podrobně popsána vada zboží, navrhovaný způsob řešení reklamace a e-mailový nebo telefonní kontakt na kupujícího. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné ve formuláři pro reklamaci zboží jednoznačně uvést podmínky, za kterých se vada projevuje. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení úplného a kompletně vyplněného formuláře pro reklamaci zboží kupujícím prodávajícímu. b) doklad o nákupu zboží u prodávajícího. Bez přiložení dokladu o nákupu zboží u prodávajícího musí kupující jiným věrohodným způsobem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího a kdy. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení dokladu o nákupu nebo ode dne prokázání skutečností podle předchozí věty kupujícím prodávajícímu jiným způsobem. c) reklamované zboží. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě, že kupující nedodá reklamované zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne dodání chybějících částí. V případě reklamace podle odst. 13), písm. b), tj. zasláním zboží prodávajícímu, musí být zásilka zabalena ve vhodném obalu a zaslána prodávajícímu jako obyčejná zásilka se zřetelným označením "REKLAMACE". Nezasílejte prosím reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až ode dne předložení a doručení všech listin a kompletního zboží tak, jak je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, nebo akce 1+1 zdarma, musí být předmětem reklamace vždy jako komplet, a musí být prodávajícímu i jako komplet předloženo.

15) Jakmile kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pracovníkem reklamací nebo prodejny jinak.

16) Prodávající kupujícímu vystaví: a) po obdržení reklamace potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; b) po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Reklamační protokol bude kupujícímu dodán společně s reklamovaným zbožím.

17) Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny, zejména zboží, které nebude vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče).

18) Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující vyjma případu uvedeného v odst. 23).

19) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20) Kupující je povinen poskytnout osobě vyřizující reklamaci veškerou nezbytnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.

21) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

22) Kupující bude prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace emailem.

23) Kupující má nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

1) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží podle kupní smlouvy. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, potom ode dne převzetí první dodávky zboží.

2) Ustanovením odst. 1) je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) ObčZ.

3) Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní

smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu těchto VOP a nachází se internetovém obchodě prodávajícího na https://takehamavak.com/ . Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy lze:

a)     učinit osobně v kterékoli prodejně

prodávajícího;

b)     zasláním vyplněného

vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na emailovou adresu prodávajícího info@takehamavak.com;

c)      zasláním vyplněného vzorového

formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu TAKE s.r.o., Wilsonova 887,

Hlinsko 539 01).

4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, akce 1+1 zdarma, nebo byl k objednávce dárek, musí být vráceno jako komplet.

5) Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených ObčZ.

6) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7) Prodávající tímto kupujícího podle § 1820 odst. 1), písm. g) ObčZ upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady

spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo

prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9) Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy v případech uvedených v § 1837 ObčZ.

 

Mimosoudní řešení sporů

1) Prodávající zřizuje pro případné stížnosti kupujících jako spotřebitelů e-mailovou adresu určenou pro podání stížností: info@takehamavak.com.

Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do čtrnácti (14) dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

2) Prodávající informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že

subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

3) Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení

sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: info@takehamavk.com.

4) Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

 

Ustanovení závěrečná

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od VOP má před těmito VOP přednost.

2) Tyto VOP a jednotlivé kupní smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3) Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách takehamavak.com je Dan Holfeuer

, kontaktní údaje info@takehamavak.com.

4) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. 4. 2023.

 

V Hlinsku 7. 4. 2023